Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem
www.silverow.pl/sklep/
obowiązuje od dnia 10 sierpnia 2020 r.

I. Ogólne informacje o sklepie

 1. Sklep internetowy (zwana dalej „Sklepem”), działający pod adresem www.silverow.pl, prowadzony jest przez Iwonę Krynicką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „SILVER oficyna wydawnicza Iwona Krynicka” (zwaną dalej „Wydawnictwem”), z głównym miejscem prowadzenia działalności w Warszawie 02-549, ul. Madalińskiego 67C m. 5, NIP 948-164-30-11, REGON 383947837.
 2. Dane kontaktowe:
  SILVER oficyna wydawnicza Iwona Krynicka
  ul. Madalińskiego 67C m. 5, 02-549 Warszawa, tel. 697 067 630
  e-mail: sklep@silverow.pl
  numer konta bankowego: mBank 12 1140 2004 0000 3102 7901 2159

II. Postanowienia wstępne

 1. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
  a. połączenie (przewodowe lub bezprzewodowe) z siecią Internet,
  b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie urządzenia elektronicznego plików hipertekstowych (HTML),
  c. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  d. minimalna szerokość ekranu, do jakiego dopasowuje się strona bez utraty funkcjonalności wynosi 360 px.
 2. Korzystanie ze Sklepu wymaga przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

III. Zasady zakupów i płatności

 1. Wprowadzenie
  a. Wydawnictwo za pośrednictwem Sklepu prowadzi detaliczną sprzedaż książek, plików elektronicznych i innych produktów (dalej jako „Towary”) na terenie Polski. Ewentualna wysyłka Towarów za granicę możliwa jest na podstawie indywidualnych ustaleń z Wydawnictwem.
  b. Sklep obsługuje klientów indywidualnych (konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) oraz klientów niebędących konsumentami − bez możliwości przeznaczenia zakupionych Towarów do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej.
  c. Sklep ma prawo odmowy zawarcia umowy sprzedaży w przypadku złożenia zamówienia obejmującego liczbę Towarów wskazującą na ich przeznaczenie do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej.
 2. Zasady składania zamówień
  a. Na stronie internetowej Sklepu publikowane są informacje o aktualnie dostępnych Towarach.
  b. Znajdujące się na stronie Sklepu informacje o Towarach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  c. Przesłanie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Sklepowi oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem.
  d. Zamówienia przyjmowane są przez Wydawnictwo za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
  e. Sklep, w celu ułatwienia składania zamówień, udostępnia graficzny interfejs sklepu internetowego, w tym koszyk zawierający wykaz Towarów, które w danym momencie zostały wybrane przez Klienta w celu złożenia zamówienia. Zawartość koszyka przed wysłaniem zamówienia Klient może sprawdzić po kliknięciu w ikonę „Koszyk” lub poprzez menu, w zakładce sklep/koszyk.
  f. Wygląd Towaru prezentowany w Sklepie może nieznacznie różnić się od wyglądu Towaru dostarczonego Klientowi − ze względu na ustawienia monitora Klienta, oświetlenie i inne warunki techniczne wykonania zdjęć Towarów lub podobne okoliczności. Nie może to stanowić podstawy zgłoszenia wady.
  g. Klient może założyć zamówienie poprzez stronę Sklepu w następujący sposób:
  • po zalogowaniu się (Klient) na konto klienta lub po rejestracji konta (nowy Klient),
  • bez rejestracji konta.
 3. Konto w Sklepie
  a. Klient może skorzystać z możliwości rejestracji konta w Sklepie.
  b. Umowa o prowadzenie konta w Sklepie (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną) zostaje zawarta w momencie rejestracji przez Klienta jego konta.
  c. W celu założenia konta w Sklepie Klient winien podać następujące dane:
  • imię i nazwisko
  • numer telefonu komórkowego
  • adres e-mail
  • login i hasło.
  d. Założenie i prowadzenie konta w Sklepie jest nieodpłatne.
  e. Posiadanie konta w Sklepie pozwala na dokonywanie zakupów bez konieczności każdorazowego podawania danych osobowych.
  f. Logowanie odbywa się przy użyciu loginu i hasła podanych w formularzu rejestracyjnym.
  g. Klient może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta w każdym czasie bez podania przyczyny.
  h. W celu usunięcia konta ze Sklepu należy wysłać e-mail z prośbą o usunięcie konta na adres email: sklep@silverow.pl.
 4. Formularz zamówienia
  a. W celu złożenia zamówienia Klient wypełnia i wysyła formularz zamówienia znajdujący się na stronie Sklepu.
  b. Wypełniając formularz, Klient dokonuje wyboru oraz liczby zamawianych Towarów, wybiera sposób zapłaty oraz metodę dostawy, wskazuje adres dostawy oraz podaje swoje dane kontaktowe umożliwiające prawidłową identyfikację. Następnie Klient potwierdza, że zapoznał się z regulaminem Sklepu i akceptuje ten regulamin.
  c. Klient zobowiązany jest do pełnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
 5. Zasady płatności
  a. Wszelkie płatności realizowane przed wysłaniem przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji stanowią przedpłatę na poczet realizacji umowy sprzedaży.
  b. Sklep przyjmuje do realizacji jedynie opłacone zamówienia.
  c. Klient ma do wyboru:
  • płatność online za pośrednictwem serwisu PayU z natychmiastowym potwierdzeniem płatności
  • tradycyjny przelew bankowy księgowany przez bank z chwilą wpłynięcia pieniędzy na konto Wydawnictwa.
  d. Płatność online realizowana jest za pośrednictwem serwisu PayU, szybkim przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą – Klient dokonuje wyboru opcji płatności.
  e. Operatorem płatności online jest firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166) ul. Grunwaldzka 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
  f. Tradycyjny przelew bankowy realizowany jest przez internet, w placówce banku lub na poczcie,
  g. Po wybraniu przez Klienta opcji ‘płatność przelewem bankowym’ wysyłka Towaru nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Wydawnictwa.
  h. Dane konta bankowego:
  SILVER oficyna wydawnicza Iwona Krynicka
  mBank, numer rachunku bankowego: 12 1140 2004 0000 3102 7901 2159
 6. Potwierdzenie złożenia zamówienia
  a. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie przez Sklep zamówienia do realizacji.
  b. E-mail potwierdzający zamówienie zostanie wysłany na adres podany w zamówieniu i będzie zawierał następujące informacje:
  • imię i nazwisko, adres, numer telefonu,
  • listę zamówionych Towarów,
  • ceny brutto poszczególnych Towarów (cena Towaru obejmuje podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia),
  • sposób płatności,
  • koszty oraz terminy i sposoby dostawy,
  • prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru Klientowi, ze wskazaniem wyjątków od tego prawa,
  • miejsce i sposób zgłaszania wady.
  c. E-mail potwierdzający zamówienie stanowi oświadczenie Wydawnictwa o przyjęciu oferty Klienta. Z chwilą złożenia tego oświadczenia między Wydawnictwem a Klientem zostaje zawarta umowa sprzedaży Towarów.
  d. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Wydawnictwa wysyłka zamówionego Towaru nastąpi maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych.
 7. Niemożność realizacji zamówienia
  a. Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta o niemożności realizacji zamówienia w terminie przewidzianym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak danego Towaru w magazynie.
  b. Jeśli Klient nie zaakceptuje nowego terminu realizacji zamówienia zaproponowanego przez Sklep lub jeśli zamówienie nie będzie mogło być w ogóle zrealizowane z powodu trwałego braku Towaru, Sklep niezwłocznie zwróci Klientowi otrzymaną wpłatę, a żadna ze Stron nie będzie podnosić żadnych roszczeń wobec drugiej Strony z tytułu braku realizacji zamówienia. To samo stosuje się odpowiednio w przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia.
  c. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwości, co do jego rzetelności.
 8. Cena Towaru i potwierdzenie transakcji
  a. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
  b. Ceny Towarów w Sklepie są wyrażone w złotych i zawierają podatek VAT.
  c. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny każdego Towaru. Zmiana ceny Towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
  d. Koszty dostawy podawane są osobno. Klient wybiera opcję dostawy Towaru.
  e. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana po wybraniu przez Klienta formy dostawy oraz formy płatności.
  f. Do każdej transakcji zakupu Towaru Klient otrzymuje fakturę. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie przez Wydawnictwo faktury w formie elektronicznej (drogą e-mailową).
  g. Klient może otrzymać fakturę w formie papierowej, jeśli wyśle takie żądanie e-mailem na adres sklep@silverow.pl.
 9. Zmiana zamówienia i rezygnacja z zamówienia
  a. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu albo zrezygnować z zamówienia w całości do momentu wysyłki Towaru.
  b. Zmiany w zamówieniu mogą dotyczyć liczby egzemplarzy lub rodzaju Towarów podanych w zamówieniu.
  c. Zmiany zamówienia albo rezygnacji z zamówienia można dokonać, kontaktując się ze Sklepem drogą e-mailową na adres kontakt@silverow.pl, wypełniając i wysyłając odpowiedni formularz znajdujący się nad stronie Sklepu (formularz o odstąpieniu od umowy i zwrocie Towaru).
 10. Zasady sprzedaży plików elektronicznych
  a. Przez „pliki elektroniczne” w niniejszym regulaminie należy rozumieć e-booki (cyfrowe wydania książek), które mogą być oferowane do sprzedaży przez Sklep, w formatach plików umożliwiających ich odczytanie na stosownych urządzeniach elektronicznych.
  b. Wydawnictwo oferuje e-booki w formatach epub i mobi.
  c. Zamówienie na pliki elektroniczne może być łączone z zamówieniem na inne dostępne w Wydawnictwie Towary, z tym że w przypadku plików elektronicznych − po dokonaniu płatności − na wskazany przez Klienta adres e-mail zostanie przesłany link umożliwiający pobranie opłaconego pliku elektronicznego.
  d. W przypadku nieotrzymania linku, o którym mowa w pkt. c, Klient może złożyć reklamację w trybie opisanym w paragrafie Reklamacje niniejszego Regulaminu.
  e. Jeżeli z niezależnych od Sklepu powodów realizacja zamówienia nie jest możliwa, Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o tym drogą e-mailową oraz niezwłocznie zwróci Klientowi otrzymaną wpłatę.
  f. W związku z wyrażeniem przez Klienta będącego konsumentem wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania pliku elektronicznego przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy i poinformowaniu Klienta o utracie prawa do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
  g. Sklep − w celu ochrony praw autorskich autorów publikacji − zastrzega sobie możliwość oznaczania sprzedawanych plików elektronicznych oznaczeniami indywidualizującymi daną kopię pliku elektronicznego, tzw. „znakiem wodnym”, poprzez umieszczenie w tym pliku − w sposób widoczny lub w sposób niejawny − danych identyfikujących konkretnego nabywcę pliku i zawartą z nim umowę. Oznaczenia takie nie służą zbieraniu jakichkolwiek informacji na temat Klienta.
  h. Klient zobowiązany jest nie podejmować żadnych działań w celu usunięcia albo modyfikacji indywidualizującego dany plik elektroniczny oznaczenia.
  i. Klient nie jest upoważniony do zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku, a także dalszego udostępniania pliku elektronicznego.
  j. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa autorskiego Klient nie jest uprawniony do: rozpowszechniania pliku elektronicznego ani do wprowadzania go do obrotu − zarówno w całości, jak we fragmentach; oddawania pliku elektronicznego w najem albo do używania lub oddawania do korzystania osobom trzecim; jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania pliku elektronicznego; udostępniania pliku elektronicznego w jakikolwiek sposób innym osobom w sieci Internet.
 11. Dostawa Towarów
  A. Formy i koszty dostawy
 12. Sklep proponuje swoim Klientom następujące formy dostawy:
  a. odbiór osobisty,
  b. wysyłka za pośrednictwem Paczkomatu InPost ( za pośrednictwem firmy InPost)
  c. wysyłka za pośrednictwem kuriera Pocztex (za pośrednictwem Poczty Polskiej),
  d. wysyłka za pośrednictwem kuriera Orlen Paczka (za pośrednictwem firmy Orlen),
  e. wysyłka za pośrednictwem innej firmy kurierskiej – po uzgodnieniu e-mailowym ze Sklepem.
 13. Klient ponosi koszt dostawy Towaru – za pośrednictwem Sklepu na rzecz dostawcy.
 14. Koszt dostawy podany jest do wiadomości Klienta w formularzu zamówienia na etapie dokonywania wyboru sposobu dostarczenia Towaru i doliczany jest do kwoty zamówienia.
 15. Aktualna informacja o kosztach dostawy znajduje się na stronie Sklepu w dokumencie „Warunki dostawy”.
  B. Terminy dostawy
 16. Termin dostawy to suma czasu realizacji zamówienia i przewidywanego czasu dostawy. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru opcji przesyłki. Termin dostawy jest terminem orientacyjnym.
 17. Zamówienie realizowane jest niezwłocznie, przy czym realizacja zamówienia rozpoczyna się najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 18. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towarów lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu Towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie dostawcy wybranego przez Klienta.

IV. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni liczonym od dnia dostarczenia Towaru Klientowi (objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta).
 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa powyżej, należy we wskazanym wyżej terminie złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wypełnić i podpisać formularz o odstąpieniu od umowy i zwrocie Towaru” znajdujący się na stronie Sklepu) i wysłać je drogą mailową na adres sklep@silverow.pl .
 3. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.
 4. Klient ma obowiązek odesłać Towar podlegający odstąpieniu od umowy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym nastąpiło odstąpienie od umowy.
 5. Termin odesłania Towaru jest zachowany, jeśli Towar, którego dotyczy odstąpienie, zostanie odesłany przed jego upływem.
 6. Towar należy zwrócić w stanie kompletnym i niezmienionym.
 7. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia zwróconego Towaru i sprawdzenia, że Towar podlegający zwrotowi jest w stanie kompletnym i niezmienionym, zwraca Klientowi uiszczoną cenę Towaru oraz koszty dostarczenia rzeczy − w sposób wskazany w art. 33 ustawy o prawach konsumenta.
 8. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez Sklep, Sklep nie jest obowiązany do zwrotu poniesionych kosztów dodatkowych.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi, będącemu konsumentem w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Wydawnictwo o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 10. Konsument ponosi koszty zwrotu do Sklepu Towaru objętego odstąpieniem. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

V. Reklamacje

 1. Towary oferowane w Księgarni są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Jeśli Klient stwierdzi wadę fizyczną lub prawną Towaru, może zgłosić wadę zgodnie z uprawnieniami opisanymi w Kodeksie cywilnym, w szczególności Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad, obniżenia ceny Towaru albo odstąpić od umowy sprzedaży.
 3. Zgłoszenie wady składa się w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła dostawa Towaru.
 4. Zgłoszenie wady należy przesłać mailem na adres: sklep@silverow.pl i podać w nim:
  – opis wady fizycznej lub prawnej,
  – żądanie dostarczenia nowego, niewadliwego Towaru,
  – dokumentację fotograficzną potwierdzającą wady fizyczne Towaru,
  – numer rachunku bankowego do ewentualnego zwrotu ceny za Towar.
 5. Do zgłoszenia wady dołączyć należy dokument potwierdzający nabycie Towaru w Sklepie (kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego itp.).
 6. Towar niezgodny z umową wraz z opisem wady należy niezwłocznie przesłać na adres:
  SILVER oficyna wydawnicza Iwona Krynicka
  ul. Madalińskiego 67C m. 5
  02-549 Warszawa
  z dopiskiem: „Zwrot”.
 7. Wydawnictwo rozpatruje zgłoszenie wady niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Klienta kompletnego zgłoszenia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

VI. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorką danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu jest Iwona Krynicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „SILVER oficyna wydawnicza Iwona Krynicka” z głównym miejscem prowadzenia działalności w Warszawie 02-549, ul. Madalińskiego 67C m.5.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, to znaczy jeżeli Klient ma pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania swoich danych osobowych albo jeżeli chciałaby upewnić się co do zakresu i sposobów wykonywania przysługujących mu uprawnień, może skontaktować się ze Sklepem e-mailowo na adres sklep@silverow.pl. Może również skierować pytanie na piśmie i przesłać je na adres podany w pkt. 1.
 3. Informacje na temat:
  (i) celów i podstaw przetwarzania danych osobowych,
  (ii) praw osób, których dane dotyczą,
  (iii) kategorii odbiorców danych,
  (iv) okresów przechowywania danych,
  (v) innych, wymaganych prawem
  znajdują się w Polityce Prywatności SILVER oficyna wydawnicza.
 4. Podanie przez Klienta danych osobowych, jak i ewentualna zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne.

VII. Opinie

 1. Sklep udostępnia Klientom możliwość zamieszczania opinii o Sklepie, Sprzedawcy lub Towarach — w ramach Sklepu lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu ze Sklepu, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.
 3. Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 4. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
  a) bez uprzedniego skorzystania ze Sklepu;
  b) wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  c) naruszających dobra osobiste Sklepu lub osoby trzeciej;
  d) przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego podwyższenia oceny Towaru.
 5. Sklep może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Klientów, którzy rzeczywiście nabyli Towar. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Klienta dotyczących zamieszczonych opinii, Klient może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta Sklep podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
 6. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sklep może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy, w tym w szczególności: postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 2. W przypadku konieczności dokonania zmian regulaminu, zmiany takie wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, jednak nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu. Do zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian regulaminu stosuje się regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
 3. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, wszelkie spory dotyczące umów zawartych na podstawie Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania zgłoszenia wady. Informacje o dostępie do trybu i procedurze pozasądowego rozstrzygania sporów znajdują się – w dniu wejścia w życie Regulaminu – pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php . Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10 sierpnia 2020 r.
  Dane kontaktowe
  SILVER oficyna wydawnicza Iwona Krynicka
  ul. Madalińskiego 67C m. 5, 02-549 Warszawa, tel. 697 067 630
  e-mail: sklep@silverow.pl
  numer konta bankowego: mBank 12 1140 2004 0000 3102 7901 2159