Regulamin konkursu „Co bardziej poprawia Ci humor, czytanie dobrej książki czy piękny zapach kosmetyków?”

Regulamin konkursu „Co bardziej poprawia Ci humor, czytanie dobrej książki czy piękny zapach kosmetyków?”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady konkursu dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook, profilu Silveroficynawydawnicza (dalej: „Konkurs”).

2. Organizatorem konkursu jest SILVER Oficyna Wydawnicza Iwona Krynicka (dalej: „Organizator”) z siedzibą w Warszawie, ul. Madalińskiego 67C/5, Warszawa 02-549, REGON: 383947837, NIP: 948 164 30 11. Organizator jest właścicielem portalu Silverow.pl i fanpage https://www.facebook.com/SilverWydawnictwo

3. Konkurs jest prowadzony na tablicy fanpage

https://www.facebook.com/SilverWydawnictwo

4. Konkurs trwa od 29 czerwca (od momentu opublikowania postu konkursowego) do 3 lipca 2022 r. do godz. 24.00.

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA, DANE UCZESTNIKÓW

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwane „Uczestnikami”), które ukończyły 18 lat, mające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

a) zapoznanie się z treścią Regulaminu Promocji i jego akceptacja (przystąpienie do wzięcia udziału w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu)

b) wykonanie zadania konkursowego, polegającego na odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz inne podmioty bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu.

4. Dane osobowe uczestnika Konkursu podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które reguluje zasady oraz sposoby ochrony i przetwarzania danych osobowych osób fizycznych na terenie UE.

5. Dane osobowe uczestnika Konkursu są przetwarzane na potrzeby przygotowania oraz przeprowadzenia Konkursu, w tym wszystkich czynności związanych z wyborem zwycięzcy Konkursu, wręczeniem nagrody oraz dopełnieniem związanych z tym obowiązków podatkowych, na czas niezbędny do wykonania tych czynności (podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt b) RODO), a po jego zakończeniu w zakresie niezbędnym do wykonania przez Organizatora obciążających go obowiązków w zakresie i na czas trwania zobowiązania do przechowywania dokumentacji finansowo księgowej i podatkowej (podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt c) RODO) oraz w ramach uzasadnionego prawnie interesu Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt f)RODO) w szczególności dotyczącego prawa ustalania i dochodzenia roszczeń i prowadzenia dokumentacji własnej działalności na czas dopuszczalnej prawem archiwizacji dokumentacji i przedawnienia roszczeń, zaś w odniesieniu do danych przetwarzanych za zgodą, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO) na czas i w zakresie w jakim jej udzielono.

6. Administratorem danych osobowych jest SILVER Oficyna Wydawnicza Iwona Krynicka z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 67C/5, 02-549 Warszawa, NIP 948-164-30-11, REGON 383947837.

7. Dane Zwycięzców będą przekazywane podmiotom biorącym udział w realizacji konkursu i w celu przetwarzania – takim jak podwykonawcy oraz firmy obsługujące w/w podmioty.

8. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia takiego przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzana danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją oraz do złożenia skargi właściwemu organowi nadzoru (Prezes Urzędu ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie danych naruszające przepisy prawa, jak również prawo do żądania przeniesienia danych osobowych ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w odniesieniu do danych przetwarzanych za zgodą – prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

9. Poprzez zgłoszenie się do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora (lub inne podmioty współpracujące z Organizatorem wyłącznie w celach określonych w niniejszym Regulaminie) i na zasadach wskazanych powyżej swoich danych osobowych.

10. Podanie przez Zwycięzcę Konkursu danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu oraz telefonu jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

11. Uczestnik może wyrazić dodatkową zgodę na szerszy niż powyższy zakres przetwarzania dotyczących go danych. Uczestnikowi w odniesieniu do danych przetwarzanych za zgodą przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, administrator będzie miał prawo do przetwarzania Pani/a danych osobowych wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach wykonania obowiązku prawnego czy uzasadnionego prawnie interesu Administratora, do których należą w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej przez administratora czy też dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO i art. 9 ust. 2 pkt b)-j) RODO).

§3. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

1. W Konkursie przewidziano trzy zestawy nagród. W skład każdego zestawu wchodzą:

I nagroda: torba filcowa Rosadia + serum do twarzy Rosadia + krem rozświetlający na dzień Rosadia

II nagroda: krem odżywczy na noc Rosadia + olejek do demakijażu Rosadia + żel myjący do twarzy Rosadia

III nagroda: krem rozświetlający na dzień Rosadia + płyn micelarny Rosadia.

Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. Fundatorem nagród jest Sylveco.

2. Organizator wyłoni trzech Zwycięzców i ogłosi wyniki Konkursu na fanpage Silveroficynawydawnicza dnia  4 lipca r. do godz. 24.00.

3. Zwycięzca zobowiązany jest do dn. 6 lipca 2022 r. do godz. 24.00 do kontaktu w wiadomości prywatnej (fanpage Silveroficynawydawnicza) oraz podania swojego imienia, nazwiska, adresu, telefonu kontaktowego i adresu mailowego niezbędnych do wysłania nagrody.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odebrania nagrody przez Zwycięzców.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Zwycięzców, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Zwycięzcy.

6. Obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych spoczywają na Organizatorze.

§4. PRZEBIEG KONKURSU

1. Zadaniem uczestników konkursu jest odpowiedź na pytanie konkursowe: “Co bardziej poprawia ci humor, czytanie dobrej książki czy piękny zapach kosmetyków?” poprzez zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym.

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną odpowiedź w terminie określonym w par. 1 pkt. 4 Regulaminu.

3. Zwycięzcami konkursu zostają autorzy trzech najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe. Zwycięzców wybierze Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.

4. Praca Konkursowa nie może naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, np. ze względu na chwilowe usterki serwera.

6. Organizator ma prawo w każdym momencie do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu Uczestnika Konkursu, który postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym do ukrycia lub usunięcia łamiącego Regulamin komentarza Uczestnika.

§5. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu można przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@silverow.pl w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty opublikowania wyników Konkursu.

2. Reklamacje przesłane po terminie nie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

3. Decyzje dotyczące reklamacji będą podejmowane przez Organizatora. Uczestnik zgłaszający reklamacje zostanie poinformowany o decyzji drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę jego Uczestnika na warunki określone niniejszym Regulaminem. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej https://www.facebook.com/SilverWydawnictwo/.

2. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążących interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.

6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

7. Organizator z ważnych powodów ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia do niego istotnych zmian. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na portalu społecznościowym Facebook, profilu Silveroficynawydawnicza. Poinformowanie o zmianach nastąpi nie później niż na 7 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą spowodować utraty praw nabytych przez Uczestników do dnia wprowadzenia zmiany.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Imię i nazwisko/Adres/Kontakt: tel./e-mail

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SILVER oficyna wydawnicza Iwona Krynicka z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 67C/5, Warszawa 02-549, REGON: 383947837, NIP: 948 164 30 11 moich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Konkursie w celach marketingowych.

Wyrażam zgodę na używanie przez firmę SILVER oficyna wydawnicza telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jest użytkownikiem i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez firmę SILVER oficyna wydawnicza za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionej informacji handlowej zgodnie z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

………………………………………………..

data i podpis

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Silver Oficyna Wydawnicza z siedzibą we Warszawie (02-549), ul. Madalińskiego 67C/5, zwana dalej Organizatorem;
2. Do Inspektora Ochrony Danych w Spółce można pisać na adres e-mail: kontakt@silverow.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) w celu:
a) marketingu usług własnych w tym spersonalizowanych na podstawie profilu Klienta;
b) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych lub usług podmiotów współpracujących z Silver Oficyna Wydawnicza, przy czym dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacje będą przekazywane przez Silver Oficyna Wydawnicza; Marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowana za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. SMS, MMS, e-mail;
c) organizowania i przeprowadzenie konkursów oraz innych akcji marketingowych;
d) w celach informacyjnych i marketingowych w szczególności w celu bieżącej współpracy oraz dla mailingów informacyjnych, newsletterów i stron www na podstawie zgody lub umowy.
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną:
a) Organom Państwowym (np. Prokuraturze, Policji, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Konkurencji i Konsumentów);
b) w celach rozrachunkowych;
c) innym administratorom np. firmie kurierskiej.
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt a) i b)RODO) a po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt c)RODO oraz konkretne przepisy prawne dotyczące danego obowiązku), a także w ramach uzasadnionego prawnie interesu administratora, np. prawa, ustalania i dochodzenia roszczeń czy dokumentowania własnej działalności administratora (podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt f) RODO) na czas dopuszczalnego prawem archiwizowania dokumentacji jej dotyczącej.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, jak również prawo do żądania przeniesienia danych osobowych ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, administrator będzie miał prawo do przetwarzania Pani/a danych osobowych wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach wykonania obowiązku prawnego czy uzasadnionego prawnie interesu administratora, jakimi są w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej przez administratora czy też dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO i art. 9 ust. 2 pkt b)-j) RODO).
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

ZAŁĄCZNIK NR 2

……………, Warszawa

Protokół przekazania nagrody

Ja (imię i nazwisko)
——————————————————————————————————–

zamieszkała/y:

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

potwierdzam odbiór nagrody w postaci zestawu: …………………………………

Oświadczam, że jestem świadomy/a tego, iż otrzymana nagroda jest opodatkowana zgodnie z przepisami prawa.

————————————–

data i podpis